THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
Mở cổng đăng ký tín chỉ cho học kì 1 năm học 2016-2017 đối với khóa 36 và 37 (Do kết quả đăng ký học phần lần 1 của sinh viên 36 và 37 chưa hợp lí với thực tế tổ chức đào tạo của Nhà trường nên Nhà trường tổ chức mở cổng đăng ký học phần lần 2 cho sinh viên 36 và 37( tất cả sinh viên phải đăng ký lại) cụ thể như sau:

 

- Bắt đầu: 8h30 thứ 2, ngày 8/8/2016

- Kết thúc: 16h00 thứ 5, ngày 11/8/2016

* Lưu ý: Hết  thời gian đăng ký, sinh viên không đăng ký học phần nào coi như sinh viên không học học phần đó

Địa chỉ online: http://tinchi.cdsphthn.edu.vn (Thời khóa biểu và văn bản hướng dẫn sinh viên đăng kí gửi kèm; số lượng sinh viên lớp tín chỉ được quy định trong phần mềm đào tạo)

 

1613 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO (03/05/2015 21:26:51)
Điều chỉnh về phân công chuyên môn nên giảng viên dạy môn Lí luận giáo dục – Lí luận dạy học Tiểu học (07/10/2014 10:11:17)
Đăng ký học phần tín chỉ đối với sinh viên K35 bậc đào tạo Tiểu học và THCS (01/20/2014 09:34:09)
(01/07/2014 10:36:38)
Thông báo về việc đăng ký học học phần Học kỳ II năm học 2013-2014 đối với K34. (12/13/2013 12:44:50)
Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 đối với K34. (06/04/2013 11:05:49)
Đăng ký học phần kỳ 2 năm 2012 - 2013 (05/18/2012 07:14:41)