Đăng ký học phần tín chỉ đối với sinh viên K35 bậc đào tạo Tiểu học và THCS

Kính gửi:    Ban chủ nhiệm các khoa

-         Căn cứ Quyết định số 357a/QĐ-CĐSPHT ngày 26/10/2010 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Tây về việc ban hành Qui định đào tạo Cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ.

-         Căn cứ Kế hoạch Dạy – Học năm học 2013-2014 của trường CĐSP Hà Tây. 

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai đến sinh viên khóa 35 bậc đào tạo Tiểu học và THCS việc đăng kí học các học phần môn chung, lớp ghép với những nội dung cụ thể sau:

      1.     Thông báo tới sinh viên khóa 35 đăng ký học phần online theo địa chỉ: http://tinchi.cdsphthn.edu.vn (Các hướng dẫn cụ thể đã có trong cổng thông tin)

2.     Thời gian mở cổng đăng ký online cho sinh viên: từ ngày 22/01/2014 đến ngày 09/02/2014.

 Đề nghị các khoa thực hiện hướng dẫn các nội dung trên để việc đăng ký của sinh viên được đảm bảo chính xác và đúng thời gian qui định.

 


708 lượt truy cập
Các thông báo khác
(01/07/2014 10:36:38)
Thông báo về việc đăng ký học học phần Học kỳ II năm học 2013-2014 đối với K34. (12/13/2013 12:44:50)
Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 đối với K34. (06/04/2013 11:05:49)
Đăng ký học phần kỳ 2 năm 2012 - 2013 (05/18/2012 07:14:41)