THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
Mở cổng đăng ký tín chỉ cho học kì 1 năm học 2016-2017 đối với khóa 36 và 37

 

- Bắt đầu: 8h30 thứ 2, ngày 13/6/2016

- Kết thúc: 16h00 thứ 6, ngày 17/6/2016

* Lưu ý: Hết  thời gian đăng ký, sinh viên không đăng ký học phần nào coi như sinh viên không học học phần đó

Địa chỉ online: http://tinchi.cdsphthn.edu.vn (Thời khóa biểu và văn bản hướng dẫn sinh viên đăng kí gửi kèm; số lượng sinh viên lớp tín chỉ được quy định trong phần mềm đào tạo)

 

674 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO (03/05/2015 21:26:51)
Điều chỉnh về phân công chuyên môn nên giảng viên dạy môn Lí luận giáo dục – Lí luận dạy học Tiểu học (07/10/2014 10:11:17)
Đăng ký học phần tín chỉ đối với sinh viên K35 bậc đào tạo Tiểu học và THCS (01/20/2014 09:34:09)
(01/07/2014 10:36:38)
Thông báo về việc đăng ký học học phần Học kỳ II năm học 2013-2014 đối với K34. (12/13/2013 12:44:50)
Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 đối với K34. (06/04/2013 11:05:49)
Đăng ký học phần kỳ 2 năm 2012 - 2013 (05/18/2012 07:14:41)