Điều chỉnh về phân công chuyên môn nên giảng viên dạy môn Lí luận giáo dục – Lí luận dạy học Tiểu học

Kính gửi: - BCN khoa Tiểu học; Tổ Tâm lý – Công tác đội

-         Sinh viên K35, khoa Tiểu học

          Do có sự điều chỉnh về phân công chuyên môn nên giảng viên dạy môn Lí luận giáo dục – Lí luận dạy học Tiểu học ở lớp LLGD – LLDH Tiểu học 02 tại Thời khóa biểu môn chung K35, kì 1 năm học 2014-2015 (Thực hiện 10 tuần từ 11/8/2014 đến 20/10/2014) có thay đổi từ cô Nguyễn Thị Cảnh sang thầy Kiều Hải Oánh.

Nhà trường thông báo để BCN khoa Tiểu học, Tổ Tâm lý – Công tác đội và toàn thể Sinh viên K35, khoa Tiểu học được biết.

2070 lượt truy cập
Các thông báo khác
Đăng ký học phần tín chỉ đối với sinh viên K35 bậc đào tạo Tiểu học và THCS (01/20/2014 09:34:09)
(01/07/2014 10:36:38)
Thông báo về việc đăng ký học học phần Học kỳ II năm học 2013-2014 đối với K34. (12/13/2013 12:44:50)
Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 đối với K34. (06/04/2013 11:05:49)
Đăng ký học phần kỳ 2 năm 2012 - 2013 (05/18/2012 07:14:41)